Marki, ul. Piłsudskiego 119 IIp

E-mail: info@kidsfunmarki.pl

tel. 604 085 255

Regulamin Sali Zabaw

1. Placem zabaw Kids & Fun (zwanym dalej „Placem Zabaw”) zarządza DAWLER Agnieszka Roszkowska (zwanym dalej „Właścicielem”).
2. Sala Zabaw przede wszystkim przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 10 lat. Wszystkie osoby powyżej 10 lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachowywać na całym obiekcie Kids & Fun szczególną ostrożność, nie powodując zagrożeń i zapobiegać zachowaniem niebezpiecznym dla dzieci.
3. Wstęp na Salę Zabaw jest płatny. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się w Sali. Dzieci 0-1 lat wstęp bezpłatny.
4. Każdy korzystający z Placu Zabaw zobowiązany jest do używania bransoletki z chipem elektronicznym, aż do czasu jego opuszczenia. Na podstawie bransoletki elektronicznej rozliczany jest pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po rozliczeniu pobytu bransoletkę pozostawia się u obsługi sali zabaw. Za zgubienie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł.
5. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie obiektu i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
6. Rodzice mogą przebywać w Sali Zabaw wraz z dziećmi lub po uzgodnieniu z obsługą pozostawić dziecko pod opieką personelu Sali. Rodzic/opiekun może być poproszony o natychmiastowy odbiór dziecka w przypadku naruszenia zasad bezpiecznej zabawy dla dziecka i jego otoczenia, aktu wandalizmu i nagannego zachowania dziecka, jak również na wyraźną prośbę dziecka.
10. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
11. Buty i wierzchnie ubranie należy zostawić w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach, nie zależnie od pory roku i pogody. Wszystkie przedmioty wartościowe pozostawione w szatni są na odpowiedzialność właścicieli. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Sali.
12. Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości na Sali Zabaw. Opiekunowie (osoby dorosłe powyżej 18 lat) korzystają z sali zabaw bezpłatnie. Dopuszczalna waga ciała osoby korzystającej z konstrukcji zabawkowych wynosi nie więcej niż 100 kg, na zjeżdżalniach nie więcej niż 60 kg.
13. Na teren sali nie wnosimy jedzenia ani picia. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
14. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostawiły poza Salą Zabaw. Należy także zdjąć łańcuszki, kolczyki oraz inne ozdoby mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.
15. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić personelowi.
Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
16. Na terenie Placu Zabaw zabrania się wszelkich agresywnych zachowań: popychania, bicia , używania wulgarnych słów, wchodzenia po zjeżdżalniach, wspinania się po siatkach, niszczenia zabawek i urządzeń. Osoby, które się nie dostosują do tej zasady, zostaną wyproszone z sali zabaw oraz mogą ponieść odpowiedzialność materialną.
17. Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.
18. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu lub poleceń Obsługi, a także spowodowane w skutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
19. Goście są zobowiązani poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub innych zdarzeń i zachować stwarzających zagrożenie na Placu Zabaw.
20. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg własnego uznania, w szczególności dla osób pod wpływem alkoholu.
21. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw przez Gości naruszających Regulamin, instrukcje, ogólne przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
22. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
23. W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą Sali Zabaw.
24. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
25. Każdy korzystający, spędzający czas na Placu Zabaw zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem oraz z obowiązującym cennikiem przed wejściem na teren Placu Zabaw.
Pobranie bransoletki elektronicznej oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika Placu Zabaw, jednocześnie zobowiązuje Gościa do ich przestrzegania.
26. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
27. Reklamacje mogą być zgłoszone w recepcji Placu Zabaw Kids & Fun, w dniu wizyty. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia reklamacji

jest dowód wniesienia opłaty za usługi Placu Zabaw.
29. Sala zabaw zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć, filmów na swojej stronie internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku gdy rodzice, opiekunowie i inne osoby przebywające na sali zabaw, nie wyrażają zgody na wykorzystywanie materiałów promocyjnych z udziałem dziecka lub wizerunkiem własnym, należy powiadomić o tym personel Sali Zabaw drogą e-mailową na adres: info@kidsfunmarki.pl, przesyłając w załączniku zdjęcia, zawierające wizerunek, który nie może być upubliczniany.

 

Odwiedź naszą stronę i polub nas na facebooku

facebook.com/Kidsfunmarki/
www.kidsfunmarki.pl